زندگي بدون رنگ عشق

              مرگ غنچه‌هاي باغ‌هاي اين حوالي است

زندگي بدون طعم عشق

               يك غذاي بي‌خورشت و سرد و خشك و خالي است

زندگي بدون آبرنگ عشق

               بوم خالي و سفيد و ساده‌ روي يك سه‌پايه‌ي خيالي است

زندگي بدون آب و رنگ عشق

               تنگ خالي بدون آب و بي‌حباب و ماهي است

زندگي بدون شاخ و برگ عشق

              تك درخت پير و لخت و خشك مانده در كوير واهي است

زندگي براي من بدون عشق

             يك نوار خالي پر از سكوت و ازدحام هيچ و پوچ صبحگاهي است

زندگي بدون ساز و برگ عشق

             يك نواي بوق‌گونه، يك بسامد بدون گام و يك طنين بي‌فراز و بي‌فرود و يك ترانه‌ي تباهي است

زندگي بدون درد عشق

             مرگ شهروند دردمند و مرگ بند بند اين تن نحيف و سست

                                                                                        در هجوم تندباد زرمداري است

عشق! آه!

        يك دقيقه بودنم بدون بودنت مباد!

در همين زمينه: